Proman

Ukrudtsmiddel til kartofler.

Proman anvendes til selektiv bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i kartofler. Proman anvendes før afgrødens fremspiring og optages fortrinsvis af ukrudtets rødder, hvorefter det transporteres til resten af planten. Virkningen fremkommer ved at fotosyntesen blokeres hos ukrudtsplanterne.

Der er særlig god effekt på fuglegræs, mælde, kamille, snerlepileurt, tvetand og enårig rapgræs, men andre pileurter og sort natskygge bekæmpes også.